අකුරැස්ස නගරයේ අගනා බිම් කොටස් විකිනීමට

For sale by Asanka Ranasinghe18 Nov 1:18 pmAkuressa, Matara

Rs 2,000,000

අකුරැස්ස නගරයේ ඉදිකිරීමට නියමිත නව බස් නැවතුම් පල අසල (පරනවිතාන ස්ටොර්ස් අසල) අගනා බිම් කොටස් විකිනීමට ඇත.

විදුලි බලය
පිරිසිදු ජලය
පිරිසිදු ඔප්පු
Please call before 10pm


Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0712874211

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad