අක්‍රිය වූ psr 2000 ඕගනයක් අවශ්‍යයි

Wanted by Kasun28 Oct 10:02 amGampaha, Gampaha


WANTED...!!!    100% Not Working YAMAHA psr-2000 Key Bord.   සම්පූර්ණයෙන් අක්‍රිය වූ යමහා psr 2000 විදුලි ඕගනයක් අවශ්‍ය කර තිබේ.     මිල ගනන් සාකච්චා කර ගත හැක.

PSR 2000 0rgan key bord part's not working YAMAHA psr-2000 repair


Report this ad

Contact

  • 0778316165

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads