අගනා ඉඩමක් විකිණිම - පෝරැවදන්ඩ හදපාන්ගොඩ

For sale by J.K.JAYASINGHE27 Oct 10:27 pmHorana, Kalutara

Rs 3,000,000

Negotiable


පෝරුවදන්ඩ හදපාන්ගොඩ පාරට මායිම්ව පර්චස් 20 ක අගනා ඉඩම.
ජලය ,විදුලිය හා මාර්ග පහසුකම් සහිතයි.
හොරණට කිලෝමීටර් 8 යි, පෝරුවදන්ඩ හන්දියට මීටර් 750 යි.(රත්නපුර පානදුරපාර).
පිරිසිදු ඔප්පු සහිතයි. වහාම විකිණීමට.


Address:
Rathmalagodawatta,Poruwadanda,Horana
Land type:
Residential
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0728978793

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad