ඇසුරුම් සහායක (කාන්තා)

Posted by Jafferjee Brothers - Tea Bags Department MEMBER 3 Oct 3:26 pmColombo 14, Colombo

ටී බෑග් අංශයේ පුහුණු නුපුහුණු ඇසුරුම් කරන්නියන් සඳහා ස්ථිර සේවයේ රැකියා අවස්ථා!

# තනතුර : ඇසුරුම් සහායක (කාන්තා)
=========================

තේ අපනයන ක්‍ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයෙකු වන අප හා එක්වීමට ඔබටත් අගනා අවස්ථාවක්!

# සුදුසුකම් :

• අ. පො. ස. සා පෙළ සමත් වි තිබීම.
• වයස අ.වූ 18 – 35 අතර විම.

# ප්‍රතිලාභ :

~ අප ආයතනය සමග අත්වැල් බැදගන්නා ඔබට ආකර්ෂණිය වැටුපකට අමතරව පහත සඳහන්ප හසුකම් සපයනු ලැබේ.
~ නොමිලේ ආහාර,නිල ඇදුම්, කුසලතා වලට සරිලන කඩිනම් උසස්වීම්, වසරකට දෙවරක් ලබාදෙන ප්‍රසාද දීමනා, පැමිණීමේ දිරි දීමනා හා අනෙකුත් දීමනා, නොමිලේ විශේෂ වෛද්‍ය සේවය හා ඖශධ, නවාතැන් පහසුකම් සහ බදවාගත් දින සිට සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලෙහි හා සේවක භාරකාර අරමුදලේ සාමාජිකත්වය, කඩිනම් පුහුණුවකින් පසු ස්ථිර සේවයේ පිහිටුවීම.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සතියේ සෑම දිනකම පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වේ.

ජාතික හැදුනුම්පත සහ උප්පැන්න සහතිකය සහතිකය රැගෙන පහත ලිපිනයට පැමිණෙන්න.

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

ජැෆර්ජි බ්‍රදර්ස් ටී බෑග් අංශය,
නො. 150, ශාන්ත ජෝශප් වීදිය,
ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14.
(සමඟිපුර මහල් නිවාස අසල දෙවෙනි ප්‍රධාණ දොරටුවෙන් පැමිණෙන්න.)


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.jb.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad