ඇසුරැම් සහායක (කාන්තා)

Posted by PNO Foods Products MEMBER17 Sep 9:00 amKatugastota, Kandy

We are a well reputed packed food manufacturing company based in Kandy.

මහනුවර කීර්තිමත් ආහාර නිෂ්පාදන ඇසුරැම් ආයතනයක් වන අප ආයතනය සඳහා නවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ.

We have following vacancy to be filled.

# තනතුර : ඇසුරැම් සහායක (කාන්තා) | Packing Assistant (Female)
=======================

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ෂනීය වටුපක්, අතුලු දීමනා පිරිනැම්මේ.

Number Of Vacancies 02
Basic Salary 15000/=
Incoming Allowance 3000/=
Target Covering Allowance 3000/=
Over Target Covering Allowance Provide
Foods & Accommodation Free
Uniform Provide
Insurance Provide With Medical
Bonus April & December
EPF & ETF
Over Time Provide

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 35,000 per month (Negotiable)
Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
PNO Foods Products

Quality and Best Service


Share this ad