ඇන්තූරියම් මව් ශාක

For sale by Nilu 9 Sep 9:01 amBalangoda, Ratnapura

Rs 1,200

Negotiable


අලුත් වර්ගයේ ඇන්තූරියම් මව් ශාක විකිණීම. කූරියර් සේවය හරහා නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට හැක

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0766252449

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad