ඇන්තුරියම් පැල

For sale by Daisy Seneviratne 4 Nov 7:06 pmPilimatalawa, Kandy

Rs 350

Negotiable


විවිධ අලුත් ඇන්තුරියම් වර්ග වල පැල සාධාරණ මිලකට විකිණීමට ඇත. මිල රුපියල් 200 සිට ඉහලට. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

Anthurium plants of various new varieties for a competitive price. Rs. 200/= upward.


Report this ad

Contact

  • 0718233917

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads