ඇඟළුම් කර්මාන්ත රැකියා - ශ්‍රී ලoකා

Posted by Company Name Withheld15 Oct 9:27 amNugegoda, Colombo

ඇඟළුම් කර්මාන්ත සියලු අංශ රැකියා අවස්ථා/ Apparel Industry vacancies

නුගේගොඩ අංක 29C චැපල් පාරේ පිහිටි ඇඳුම්/ ගවුම් අපනයනය සමාගමක සියලු අංශ වලට පහත සඳහන් පුරප්පාඩු ඇත.

( දුම්රිය ස්ථානය හා බස් නැවතුම් පොළ අසල)
=====================================

Reputed Swedish Branded Dress exporting company has following vacancies.
In the sample room at No 29C Chapel Road, Nugegoda.( Near Supper Market/Station & Bus Stand )

# POSITION :

- Sample room in charge
- Dress Pattern makers
- Sample Quality controllers (සාම්පල තත්ත්ව පාලක)
- Sample cutters
- Sample makers ( Juki Normal & overlock )
- Juki Machine Operators & Helpers (ජුකී මැෂින් ක්‍රියාකරවන්/ අත් උදව්කරිනියන්)
- Ironers / packing helpers
- HR/ Administration Executive.

සා.පෙළ සහ උසස් පෙළ දක්වා අධ්යාපනය ඇති වයස 18 – 35 පළපුරුද්ද හා පුහුණුව සමග ඉතා ඉහළ වැටුප්

# REQUIREMENTS :

With OL & AL Educated & Age 18– 35
( Experience & trainees ) with high salaries

# HOW TO APPLY :

Send your CV within 14 days via ikman.lk Or post it to above address.


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
sofiamoore.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads