ඇඹුල් කෙසෙල් අවශයයි

Wanted by Nirasha Hansini 7 Sep 11:22 amChilaw, Puttalam


අපනයනය සදහා ඇඹුල් කෙසෙල් අවශයයි.
සැපයුම් කරුවන් අමතන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0772022465

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad