ඇඹිලිපිටිය රෝහල සමීපයෙන් සින්නක්කර ඉඩමක්

For sale by Ranjith Ekanayake Property MEMBER 6 Oct 9:19 amEmbilipitiya, Ratnapura

Rs 2,400,000

ඇඹිලිපිටිය රෝහලටත්, උසාවි සංකීර්ණයටත් 200 m ක පමණ දුරින් පිහිටා ඇත. පිරිසිදු සින්නක්කර. නගරයේ සියලු පහසුකම් අත ලග. නගර සීමාව. පර්චස් 1 ක් ලක්ෂ 2 කි.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
නව නගරය,,ඇඹිලිපිටිය
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
12.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0712242503
  • 0767213584

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad