ඇලුමිනියම් වැද්දුම් කරුවන්

Posted by Company Name with Held 2 Sep 9:36 amPanadura, Kalutara

ඇලුමිනියම් වැද්දුම් කරුවන් අවශ්‍යයි.

පූර්න කාලීන හෝ කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ
ආකර්ශනීය වැටුප් සමග තවත් දීමනා

දින 14ක් ඇතුළත අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777585681

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad