ඇල්බීසියා

For sale by rusiru enterprises 9 Sep 4:01 pmMoratuwa, Colombo

Rs 42

Albizia wood
ඇල්බීසියා ලෑලි (3/4 ඝනකම)
වර්ග අඩිය රැ.42ක් පමනි.
පළල අගල් 4 සිට 10 දක්වා

ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලට ඇනවුම් කරද ලබා ගත හැක.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0776364439

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad