ඇබෑර්තු (කාන්තා) - කුවෛට්

Posted by Deeshan Foreign Employement (Pvt) Ltd MEMBER30 Nov 10:30 pmKurunegala, Kurunegala

DEESHAN FOREIGN AGENCY ( L.L.NO -2966 ) අප ආයතනය විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25කට වැඩි කීර්තිමත් නාමයක් දිනාගෙන තිබේ. පළපුරුදු සහ නුපුහුණු සේවිකාවන් සඳහා -කුවෛට් රටේ ඇබෑර්තු !

ඇබෑර්තු (කාන්තා) - කුවෛට්
====================

01-ගෘහ සේවිකා - 100 Dinar , 48700 RUPEES

02-ගෘහ කෝකිවරියන් - 100 Dinar 48700 RUPEES

 සෙවා කාලය දිනකට පැය 12යි.
 කොන්ත්‍රාත් කාලය වසර 2යි.
 ආහාර, නවාතැන්, ප්‍රවාහන, වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිළේ
 යාමට , කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසානයේ ආපසු ඒමට ටිකට් නොමිළේ.
 අනෙකුත් පහසුකම් හා කොන්දේසි කුවෛට් නීති හා කොන්දේසි වලට අනුකූලයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

"Click to apply" මත ක්ලික් කර දුරකථන අංකය ලබාගෙන අමතන්න.

( මුදලේ අගය විනිමය අනුපාතිකය මත වෙනස් වේ )

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

ඉක්මණින්ම අමතන්න..


Salary:
Rs 48,700 per month
Industry:
Household Help
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

  • 0768233079

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Deeshan Foreign Employement (Pvt) Ltd

Fastest Growing Recruitment Company in Sri Lanka


Share this ad