අධ්‍යාපනික ආයතනයකට ගොඩනැගිල්ලක් අවශ්‍යයි

Wanted to rent by Jayakodi Sir VERIFIED18 Nov 11:50 amHomagama, Colombo


හෝමාගම නගරයෙන් හෝ නගරය අවටින් අධ්‍යාපනික ආයතනයක් සඳහා (උපකාරක පංති ) ගොඩනැගිල්ලක් අවශ්‍යයයි


Report this ad

Contact

  • 0718390797

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad