අඩු වියදමින් සුන්දර නිවසක් ඉදිකරවා ගන්න

For sale by Visu Contractor MEMBER 8 Sep 6:57 pmMaharagama, Colombo


අඩු වියදමින් සුන්දර නිවසක් ඉදිකරවා ගන්න.....

නාස්තිය හා වියදම අවම වන පරිදි ඔබගේ නිවාස අප ලවා අතේ ඇති මුදලට ඉදිකරවා ගන්න.....

* විෂේශ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම .

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Construction
Report this ad

Contact

  • 0713727172
  • 0713727190

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Visu Contractor

Low Cost Building Constuctions


Share this ad