අඩු වියදම් සිවිලින්

For sale by sagara 7 Sep 11:54 amGampaha, Gampaha

Rs 33

Negotiable


අඩූ වියදම් සිවිලින් වගකීමක් සහිතව ගැසීමට අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0775454835
  • 0785151898

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads