ආයෝජකයෙක් අවශ්යයි

Wanted by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER27 Aug 12:15 pmRagama, Gampaha


ශ්රී ලංකාවේ ප්රසිද්ධ කැවිලි නිෂ්පාදන ආයතනයකට මුදල් යෙදවිය හැකි ආයෝජකයෙක් අමතන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0774814085
  • 0714814085

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad