ආරක්ෂක නිළධාරී

Posted by Marina Colombo MEMBER18 Sep 6:55 pmColombo 3, Colombo

The MARINA COLOMBO first threw open the doors of its architect-designed four-storey entertainment center to welcome international players and distinguished members in March 2013. The Marina Colombo is owned, operated and managed by a Sri Lankan registered company. The company has its roots in 20 years of commitment in Colombo to patrons from around the world. Building on the trust and friendship earned by our reputation of reliability, discretion and security, we have created the Marina Colombo style of hospitality, embracing all forms of gaming and entertainment, to delight clients of quality from around the world.

# තනතුර : ආරක්ෂක නිළධාරී
=======================

# සුදුසුකම් :

~ වයස අවුරුදු 18 - 40 ත් අතර
~ මනා පෞර්ෂ්‍යයෙන් හෙබි
~ උස අඩි 05' 08"
~ ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් නීත්‍යානුකූලව විශ්‍රාම ලත් හෝ රජයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ලත් අය විශේෂ කොට සැළකේ.

# ප්‍රතිලාභ :

* ආකර්ශනීය වැටුප්, EPF, ETF සහ දිරි දීමනා රැසක් පිරිනමනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගන්න.

## සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා පැමිණෙන විට පහත සඳහන් සහතික වල මුල් පිටපත් සහ පාස්පොර්ට් ප්‍රමාණයේ ඡායාරෑප 02 ක් රැගෙන පැමිණෙන්න,

~ උප්පැන්න සහතිකය
~ ග්‍රාම සේවක සහතිකය
~ අධ්‍යාපන සහතිකය
~ ශිෂ්‍ය කාර්‍යය දර්ශකය
~ ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් නීත්‍යානුකූලව ඉවත් වූ සහතිකය
~ රියදුරැ බලපත්‍රය සහ ක්‍රීඩා සහතික ඇත්නම් විශේෂ කොට සැළකේ.

Marina Colombo, අංක 30, 14 වන පටුමග, මැරීන් ඩ්‍රයිව්, කොළඹ 03. (කාර්ගිල්ස් ෆුඩ් සිටී අසළ)

Address : No. 30, 14th Lane, Marine Drive, Colombo 03 (Near to Cargills Food City)

අප ආයතනයේ අනෙකුත් රැකියා ඇබෑර්තු විස්තර සඳහා මෙම දැන්වීමේ " Visit member's page හි 'Marina Colombo' " Click කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Security
Job type:
Full time
Company website:
www.marinacolombo.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0776273888

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Marina Colombo

The Premier Entertainment Destination!


Share this ad