ආරක්ෂක නිලධාරින් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Samudra Book Shop MEMBER17 Oct 10:32 amKurunegala, Kurunegala

# රැකියා තනතුර : ආරක්ෂක නිලධාරින් - ශ්‍රී ලංකා

ත්‍රිවිධ හමුදාවන්ගේ හෝ පොලිස් සේවයෙ නියැලි විශ්‍රාම ලත් අයෙකු මෙම තනතුරට වඩාත් සුදුසුයි.
සමුද්‍ර කුරුණෑගල පිහිටි පොත් හලට ආරක්ශක නිලධාරින් අවශ්‍ය වේ.
EPF/ETF ලබාදේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Security
Job type:
Full time
Company website:
www.samudrabooks.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0702255666

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Samudra Book Shop

The Leading Educational Book Publishers


Share this ad