ආරක්ෂක නිලධාරී - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Pearlkey Group Pvt Ltd MEMBER25 Nov 11:11 amMalabe, Colombo

# තනතුර : ආරක්ෂක නිලධාරී - ශ්‍රී ලංකා
============================

# සුදුසුකම් :

~ පිරිමි
~ වයස 45 ට අඩු

# ප්‍රතිලාභ :

වැටුප 30,000/-
ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# වැඩමුර ක්‍රමය යටතේ සේවය කිරීමට කැමැති අය .#

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

வேலைவாய்ப்பு

பாதுகாப்பு அதிகாரி

தகுதிகள்

ஆண்கள்

45 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் மட்டும்

சம்பளம் -30,000/-

நகர்த்தல் அடிப்படையில் (ஷிபிட் ) சேவை செய்ய விரும்புவோர் மட்டும் விண்ணப்பிக்கலாம் .

உங்கள் விண்ணப்பங்களை கீழ்வரும் இ-மெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.


Salary:
Rs 30,000 per month
Industry:
Security
Job type:
Full time
Company website:
www.pearlkeygroup.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Pearlkey Group Pvt Ltd

Providing recruitment solutions


Share this ad