ආරක්ෂක නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by TOP GUARD SECURITIES (PVT) LTD 26 Nov 1:52 pmColombo 5, Colombo

ආරක්ෂක සේවයේ ප්‍රමුඛයා සමග එක්වීමට අවස්ථාවක්...
ආරක්ෂක නිලධාරී / කාන්තා ආරක්ෂක නිලධාරිනී /
රාජ්‍ය / පෞද්ගලික ආයතන /බැoකු සදහා
OIC /SSO/JSO/LSO

# තනතුර : ආරක්ෂක නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)
===============================

වැටුප්, දීමනා සහ ලියාපදිoචිය සදහා අවශ්‍ය දෑ:
*සිත්ගන්නා වැටුප් දීමනා / සේවක අර්ථසාධක අරමුදල
*සේවක භාරකාර අරමුදල දීමනා / ප්‍රසාද දීමනා…
*උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපතක්
*චරිත සහතිකය / ග්‍රාම සේවා සහතිකය
*අධ්‍යාපන සහතික / ජාතික හැදුනුම්පතෙහි පිටපතක්

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

ටොප් ගාර්ඩ් ආරක්ෂක සේවා පෞද්ගලික සමාගම
292 B, 2/1,
හැව්ලොක් පාර,
කොළඹ 05.


Industry:
Security
Job type:
Part time
Company website:
www.topguardlk.com
Report this ad

Apply for this job

Call Top Guard Securities to apply

0773074744

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad