ආර්ඩුයිනෝ

For sale by Deshapriya.w.c20 Oct 4:12 pmKaduwela, Colombo

Rs 980

ආර්ඩුයිනෝ ඉගෙනීමට ඔබත් ආසද?
දැන් ඔබට නිවසේ සිට තනිවම ආර්ඩුයිනෝ ඉගෙනීමට මෙන්න මග.
ඔබත් අදම ආර්ඩුයිනෝ සිංහලෙන් සීඩී එකක් ලබාගන්න
ආර්ඩුයිනෝ පිළිබදව මූලික දැනුමක් නොමැති ඕනෑම අයෙකුට තනියම ඉගෙන ගතහැකි පරිදි ඉතා සරළව නිර්මාණය කර ඇත.
CD එක තුල ආර්ඩුයිනෝ පරිපථ, සොෆ්ට්වෙයාර් සහ කෝඩ් අතුලත් කර තිබේ.
ඔබගේ CD දැන්ම වෙන්කරගන්න.
සරළ පරිපථ උදාහරණ 20 සහ සංකීර්ණ පරිපථ උදාහරණ 30 ඇතුලත් කර නිර්මාණය කර ඇත.
(PDF ලෙස සිංහලෙන් පැහැදිලි කර ඇත.)
RS: 980/=
ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීම සඳහා විමසන්න.
..........
අන්තර්ගත පරිපථ උදාහරණ:
Temperature & Humidity Controller with LCD display
PC Controlled Home Automation system
GSM Based, Home Automation system
IR Remote Controlled, Home Automation system
Digital Clock with Alarm
GPS Clock
Track A Vehicle on Google Maps using Arduino
Automatic Water Level Indicator with Controller
AC 230v Watt meter
Inductance/Capacitance/Resistance Meter
Bluetooth Controller Automation system
Light Color Control with Color Sensor
Automation Door Control with PIR Motion Sensor
Password Lock with Only One Button
RFID Card Login System
3-axis accelerometer control system
Voltmeter/ Ammeter system
LED Patton display system
Frequency meter with LCD display
sound UV meter with LCD display
Battery Capacity Tester with LCD
Waveform Generator with LCD display
AC Lamp Dimmer system
230V Over/Under Voltage Protection system
xBee Communication system
Voice Activated Bluetooth Communication System
Voice Controlled Robot
Wi-Fi Low Cost Automation system with feedback
Low cost bidirectional wireless communication system
DTMF Controlled Robot


Report this ad

Contact

  • 0713480683
  • 0774398574

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad