ආහාර සාදන්නන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED19 Sep 10:59 amKelaniya, Gampaha

# තනතුර - ආහාර සාදන්නන්
====================
( කොත්තු l ආප්ප l ෂෝටීස් බාස්)

නුවර පාර, කැලණිය පිහිටි ආපන ශාලාවක් සඳහා පළපුරුදු කොත්තු , ආප්ප, ෂෝටීස් බාස් කෙනෙක් උවමනායි.

වැටුප සාකච්චා කරගත හැක

# ප්‍රතිලාභ -

නවාතැන් පහසුකම් ඇත

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Food / Catering
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0112987610

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads