ආහාර පිළියෙල කිරීමේ සුපවේදී - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Senanayaka Management (Pvt) Ltd25 Oct 1:44 pmAmbalangoda, Galle

# තනතුර - ආහාර පිළියෙල කිරීමේ සුපවේදී(Cook)
===============================

අම්බලන්ගොඩට ආසන්නව නොවැම්බර් මාසයේ පටන් ගැනීමට නියමිත හෝටලය (Tourist Boutique Hotel) සදහා ආහාර පිළියෙල කිරීමේ සුපවේදී ඇබැර්තු පවතී.

# සුදුසුකම් -

පුහුණු වයස 35 දක්වා අයදුම් කර හැක.ආහාර, නවාතැන් සමග ආකර්ශනීය වැටුප්.

පළපුරුද්ද හා විදේශගතව සේවය කර පැමිණී අය සදහා වැඩි අවස්ථා හිමිවේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Hotels / Hospitality / Tourism
Job type:
Full time
Company website:
www.ronnaduwaestate.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0776950258

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads