ආධුනික කැසිනෝ ඩීලර් (කාන්තා / පිරිමි)

Posted by Marina Colombo MEMBER 8 Jan 6:51 pmColombo 3, Colombo

#PremiumMember

රැකියා ඇබර්තු

ආධුනික කැසිනෝ ඩීලර් (කාන්තා / පිරිමි)

~ වයස අවුරුදු 18 - 35 ත් අතර
~ ආරම්භක වැටුප රු. 29,500/=

තෝරාගත් අය විදේශීය සේවය සඳහා යොදවනු ලැබේ.
වැටුප USD 425/=

ගුවන් ටිකට් පත්, නවාතැන් පහසුකම්, ආහාර පාන, නිළ ඇදුම් හා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර නොමිලේ

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා පහත සඳහන් ලිපිනයට පැමිණෙන්න.

CBS Building, Galle Road, Colombo 03. ( NSB බැංකු මුලස්ථානය ඉදිරිපිට )

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න : 0114922733, 0725683844 ( Mr. Jayarathne )

Web : www.marinacolombo.com
Email : marinatng01@gmail.com | careers.marinacolombo@gmail.com

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Hotels / Hospitality / Tourism
Job type:
Full time
Company website:
www.marinacolombo.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Marina Colombo

The Premier Entertainment Destination!


Share this ad