ආධුනික ඉන්ජිනේරු ශීල්පීන්

Posted by N.Vaitilingam & Co(Pvt) Ltd VERIFIED 8 Nov 4:57 pmJa-Ela, Gampaha

O/L , A/L ප්‍රතිඵල ගැන අසතුටෙන්ද අධර්යමත් නොවන්න!

# තනතුර : ආධුනික ඉන්ජිනේරු ශීල්පීන්
=======================

ජාඇල පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ ටින් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවට පිරිම් සහ ගැහැණු ආධුනික ඉන්ජිනේරු ශීල්පීන් වාහාම බඳවා ගැනේ.ජාත&න්තර කීර්තියට පත් අප ආයතනය හා එක්වී ඔබගේ අනාගතය සවිමත් කර ගන්න.
පුහුණු කාලය තුලදී ආවරණය කරනු ලබන අශයන් වනුයේ:-

 ලෝහ මත මුද්‍රණ කටයුතු පිළිබඳ දැනුම
 මුද්‍රණ යන්ත්‍රයා කර වීම පිළිබඳ දැනුම
 මුද්‍රා ගැසීම පිළිබඳ දැනුම
 කටින් සහ එසැම්බ්ලින් කිරීම පිළිබඳ දැනුම
 වැඩ බිම් කළමනාකාරීත්වය පිළිබඳ දැනුම
 තත්ව පාලනය පිළිබඳ දැනුම

# ප්‍රතිලාභ :

පුහුණු කාලය තුල සිත්ගන්නා වැටුප්,
පුහුණුව අවසානයේ අප ආයතනයේම ßකියා අවස්ථා

අප ආයතයේ වසර තුනක පුහුණුව නිමකල ඉන්ජිනේරු ශිල්පීන් ලොව පුරා රටවල් ගණනාවක
රු75,000 – රු 100,000 ත් අතර මාසික වැටුපක් ලබන බව පවසන්නේ ආඩම්බරයෙනි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

අයදුම්පත් පහත ලිපිනයට යොමුකරන්න.නැතහොත් පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව 4.30 දක්වා කොළඹ පිහිටි අප ප්‍රධාන කාර්යයාලයට පැමිණෙන්න.

මානව සම්පත් කළමනාකරු,
ටින් පැක් පුද්ගලික සමාගම,
70, කේ.සිරිල් සී.පෙරේරා මාවත,
කොළඹ -13

(දින 14 ක් ඇතුලත ඉල්ලුම් කරන්න.)


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
www.tinpakmetalcans.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads