8,9,10,11 ගණිතය/විද්‍යාව O/L Maths

For sale by Rajitha 2 Dec 12:49 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 850

Negotiable


Colombo,Kandy,Kurunagala Area
conducted By an Engineer

*Home visit
*Discuss past papers and model papers
*4 classes for month one class 2 hours.
*Special attention for week students.
*Best result guaranteed.
*Fees for Grade 8,9,10,11 rs.850 for a day.

8,9,10,11 ගණිතය
කණ්ඩායම් පංති සහ නිවසට පමිණ ඉගැන්වේ.
පංති මෙහෙයවීම
සෑම පාඩමකටම අදාලව ප්‍රශ්න සාකච්චා කෙරේ.
තනිව ගණන් සෑදවීම අපගේ ක්‍රම වේදයයි.
මනෝවිදයානුකුලව පන්ති මෙහෙයවේ.නව විෂය නිර්දේශයන්ට අනුකූලව පංති මෙහෙයවේ.

ඔබගේ දරුවා ගණිතය විෂයට දුර්වලද?
ගණිතය විෂය ඔබගේ දරුවාගේ ප්‍රියතම විෂය කර ගැනීමට අප හා එක්වන්න .

-ඉතා සරල ආකාරයට විෂය නිර්දේශය ආවරණය කෙරේ.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0716634765

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads