6-11 විද්යාව ගණිතය

For sale by advertiser 00713 Sep 11:31 amHomagama, Colombo

Rs 1,000

Negotiable


පළපුරුදු උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක වරියක් විසින් නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ. දෙදෙනෙකු ට වඩා වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා ගාස්තු අඩු කිරීමක් කරන අතර, එක් විෂයක් සඳහා පැය 2ක් උගන්වනු ලැබේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0755579442

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads