6 - 11 දක්වා ගණිත පන්ති

For sale by Chandima31 Aug 11:36 pmBadulla, Badulla

Rs 1,000

Negotiable


* කාලය පැය 03ක් වන අතර අවශ්‍යතාවය මත කාලය වැඩිවිය හැකිය.
* තනි පන්ති සහ කණ්ඩායම් පන්ති පමණක් පැවැත්වේ.
* නිවසට පැමිණ වුවද ඉගැන්වීම් කටයුතු කළ හැකිය.
* සෑම පාඩමක් අවසානයේදීම පුණරීක්ෂණ නිබන්ධනයක් ලබාදේ.
* සෑම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක් කෙරෙහිම දැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම තුළින් ඉහළ සාමාර්ථයක් ළඟාකර දේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0774913045

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad