3,4,5 පංති ගණිතය (සරල ගණිත ක්‍රම ඔස්සේ)

For sale by -19 Sep 12:51 pmGalle, Galle

Rs 1,200

Negotiable


3,4,5 ශ්‍රේණි සදහා ගණිතය
උපාධිධාරී ගුරුවරියක විසින් මෙහෙයවයි.
ගාල්ල අවට සිසුන් විශේෂයි.
ඉගෙනීමට සුදුසු පරිසරයක් තුල ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකරයි.
තනි රු.1200/=
සිසුන් 4කගෙන් යුතු කුඩා කණ්ඩායම් සදහා රු. 4500/=
විමසීම් -

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0771285956

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad