10/11 ගණිතය දුර්වල සිසුන් සදහා පංති

For sale by V.K Wickramasinghe13 Nov 8:34 amMaharagama, Colombo

Rs 1,000

Negotiable


10/ 11 වසර වල ගණිතය දුර්වල සිසුන් සදහා රජයේ පාසලක වසර 30ක උගැන්වීම් හා ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇගයීම් පළපුරුදු ගුරුවරියක විසින් තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති මෙහෙයවනු ලැබේ. පුනරීක්ෂණ හා ප්‍රශ්න පත්‍ර පුහුණුවට විශේෂ අවධානයක් දෙනු ලැබේ. ගණිතය දුර්වල සිසුන් සදහා විශේෂය.
Contact Mrs: Fernando


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0717389396
  • 0112801624

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads